collage(23)

Offbeat sites around California's Salton Sea